$eIT2A6dZ  
AK4v^m{P  
O波段(原始波段-Original):1325-1360nm )Zy"XH  
E波段(扩展波段-Extended):1360-1460nm 0)O,j)~5  
S波段(短波段-Short):1460-1530nm Rd?EG}NO  
C波段(常规波段-Conventional):1530-1560nm f rTP !  
L波段(长波段-Long):1650-1675nm [w5OC"_d~  
U波段(超长波段-Ultralong):1625-1675nm